Monday, April 26, 2010

河北湖南战平

2010年中国全国象棋男子团体赛第四轮,4月25日,河北队王瑞祥对湖南队倪敏,仙人指路对卒底炮。China National Men's Team Tournament, 4th round, 25th April 2010, Hebei's Wang Ruixiang versus Hunan's Ni Min.

倪敏 (Ni Min)

王瑞祥 (Wang Ruixiang)

同意和棋。

Draw agreed.

同日,第四轮,湖南队谢业枧对河北队苗利明。


Same day, 4th round, Hunan's Xie Yejian versus Hebei's Miao Liming.


苗利明 (Miao Liming)

谢业枧 (Xie Yejian)同意和棋。

Draw agreed.

No comments: