Monday, April 09, 2007

蜀江春水千帆落独 坐 成 咏


陆 游

忆昔西征鬓未霜
拾遗陈迹吊微茫
蜀江春水千帆落
禹庙空山百草香

马影斜阳经剑阁
橹声清晓下瞿唐
酒徒云散无消息
水榭凭栏泪数行

No comments: